Beleids-en werkplan

Algemene gegevens
De Stichting Kerk biedt Podium is opgericht op 5 december 2014 bij notariële akte en is gevestigd te Middelburg.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nr. 62037846.
Het RSIN kenmerk is 8546.10.05
Rekeningno: NL19 RABO 0190 1048 72. t.n.v. Stichting Kerk biedt Podium

Bestuur:
F.A.(Frank) van den Berg, voorzitter
J.A.(Arjan) Baaijens, penningmeester
B.(Bert) Geleijnse, secretaris

Vrijwilligers
Zowel bestuursleden als de vijf gastvrouwen en -heren tijdens de concerten verrichten hun werk op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen honorering.

Contactgegevens:
B.Geleijnse, Torenstraat 45 4353 AB Serooskerke, tel.06-10293814
e-mailadres: kerkbiedtpodium@gmail.com
website: www.kerkbiedtpodium.nl

Aanleiding voor het oprichten van de Stichting
Initiatiefnemers constateerden dat er buiten de formele concertpodia in Middelburg een podium voor ervaren amateur-musici goeddeels ontbreekt . Hetzelfde geldt ook voor muziek studenten. Een laagdrempelige voorziening voor publiek (vrije toegang) en goede gratis faciliteiten voor de musici (kerkruimte, beschikbaarheid instrumenten, publiciteit en organisatie) kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de versterking van de muziekcultuur in de regio. Een extra stimulans voor dit initiatief vormde het feit dat de Stichting voor de concerten kon beschikken over de sfeervolle en intieme ruimte van de Doopsgezinde kerk met een alom geprezen akoestiek.

Doelstelling

1. De Stichting heeft ten doel:
jonge musici -in opleiding of aan het begin van hun carrière- en amateurmusici
een podium bieden door hen de mogelijkheid te geven zich te
presenteren met een openbaar concert in het gebouw van de Doopsgezinde
Gemeente Walcheren aan de Lange Noordstraat 62 te Middelburg, waardoor
jonge musici geholpen worden om de voor een professionele ontwikkeling
noodzakelijke podiumervaring op te bouwen en een stimulans wordt
gegeven aan het musiceren door amateurs;
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Conform het hierboven statutair vastgelegde doel organiseert de Stichting in 2018 minimaal tien concerten. Deze worden d.m.v. persberichten, posters, e-mailberichten en vermelding op de website aangekondigd.
Het uiteindelijk doel is enerzijds jonge professionele musici te faciliteren zowel tijdens hun opleiding als bij de start van hun carrière. Beoogde resultaten kunne zijn: meer naamsbekendheid, meer podiumervaring, voorbereiding van examens. De Stichting biedt hiervoor letterlijk het podium.
Daarnaast wil de Stichting een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de muziekbeoefening door amateurs. Een podium aan amateur-musici bieden betekent voor hen een uitdaging en een stimulans om een volwaardig programma voor te bereiden en daarmee in de openbaarheid te treden.

Het beleid van de Stichting is daarmee gericht op faciliteren van musici (aanbieden van concertruimte, instrumenten, publiciteit, organisatie ) en uitnodigen van publiek om kennis te maken met deze musici en hun passie voor hun muziek. In die zin wil de Stichting ook geen formele ‘ concertzaal’ zijn met toegangsprijzen en honoraria meer een plaats, waar publiek en musici elkaar op een ongedwongen wijze kunnen ontmoeten en liefde voor de muziek kunnen delen. De Stichting kent in principe dan ook geen honoraria en toegangsprijzen. De musici krijgen vergoeding van reiskosten en het publiek geeft een vrijwillige bijdrage.
Bij dit alles probeert de Stichting waar dat mogelijk is zich te richten op de regio, zowel wat betreft het aantrekken van musici als het leggen van contacten met opleidingen.

Werkplan 2022
Deze uitgangspunten van beleid resulteren in het volgende werkplan voor 2022:

1. De organisatie van 10 maandelijkse concerten continueren

2. Samenwerking met opleidingsinstituten gestalte geven
In 2022 wil de Stichting  samen met de Zeeuwse muziekschool een aantal concerten organiseren t.w. een openbaar eindexamenconcert en enkele leerling-leermeester concerten.
Ook  willen wij contacten gaan leggen met een aantal muziekinstituten c.q.conservatoria in de regio (Zeeland, Brabant, Vlaanderen) om te bezien of meer samenwerking mogelijk is. Studenten aan deze opleiding kunnen dan in het kader van hun studie leerervaring opdoen door het geven van een concert. De instituten zijn dan toeleidend.

3. Opzet van de concerten meer interactief maken
We gaan experimenteren met diverse vormen van interactie en feedback tussen het publiek aan de musici. Hierdoor kan het idee van “leren, ervaring opdoen, ontmoeting” nog meer geconcretiseerd worden

3. Meer financiële armslag creëren
De keuze voor vrije toegang heeft als consequentie dat we in financieel opzicht zeer bescheiden opereren
Om financieel meer armslag te krijgen nemen we dit jaar de volgende initiatieven:
– We geven bij de concerten een richtbedrag van minimaal 5 euro aan als vrijwillige bijdrage
– Donateurs worden geworven.
– Sponsoren worden gezocht.
Dit alles maakt het bijvoorbeeld mogelijk muziekinstrumenten (vleugel) een aantal malen te huren en onze ontvangst van c.q. attenties voor de musici iets meer cachet te geven.
Ook zijn we dan in staat om de gastvrouwen en -heren van de stichting, die voor elk concert het nodige werk verzetten een blijk van waardering te  geven

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com